Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
Антикризисни мерки
НАТФИЗ

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ
(приети на заседание на АС от 15.06.2010,
съгласувани на разширен Студентски съвет от 15.06.2010,
съгласувани на общо събрание на служителите от 25.06.2010,
потвърдени от Контролен съвет на 06.07.2010)


1. За учебната 2010/2011 да се намалят с 25% разходите по перо "Граждански договори” за сметка на:
- увеличаване седмичната натовареност на преподавателите, както следва: професор 12 часа, доцент - 15 часа и (главен) асистент - 18 часа;
- факултативни предмети, които се провеждат от гост-преподаватели, да не се включват в графика за І семестър на 2010/2011 г.;
- избираеми предмети, които се провеждат от гост-преподаватели да не се включват в графика за І семестър на учебната 2010/2011 г., с изключение на започналите през предишен семестър, или такива, които са валидни за придобиване кредити от абсолвенти;
- намаляване с 30% заплащането на хонорарите на преподавателите, които преподават в школите;
- намаляване на 50% от основната работна заплата на професор” заплащането на професорите-доайени;
- намаляване средно с 30% на всички други договорни отношения, включени в перото и възникващи след 01.07.2010, съобразно подробната приложена актуализация, чрез замразяване изплащането им до м.февруари 2011 г.
2. В бюджет 2010 да се намалят с 40%, съобразно подробната приложена актуализация, разходите по перо "Материали” (вкл.постановъчни, канцеларски, хигиенни, резервни части и др.)
3. В бюджет 2010 да се намалят с 40%, съобразно подробната приложена актуализация, разходите по перо "Външни услуги” (вкл. ремонт на техника, реклама, поддръжка на съоръженията и др.)
4. В бюджет 2010 да се намалят с 50% съобразно подробната приложена актуализация, разходите по перо "Научна дейност” (вкл. ателиета, семинари, издателска дейност, закупуване книги за библиотеката, финансиране на проекти, участия във фестивали и др.)
5. В бюджет 2010 да се намалят с 50%, съобразно подробната приложена актуализация, разходите по перо "Командировки” (вкл. национални и международни).
6. В бюджет 2010 да се намалят с 80%, съобразно подробната приложена актуализация, разходите по перо "Текущ ремонт”.
7. В бюджет 2010 да се намалят с 60%, съобразно подробната приложена актуализация, разходите по перо "Основен ремонт”.
8. В бюджет 2010 да се намалят с 20%, съобразно подробната приложена актуализация, разходите по перо "ДМА”.
9. В бюджет 2010 да се намалят с 10%, съобразно подробната приложена актуализация, разходите по перо "Вода, горива и електроенергия”, като за целта:
- учебната година 2010/2011 г. започва на 01 септември 2010 г.;
- първият семестър завършва на 21 ноември 2010 г.
- вторият семестър започва на 14 февруари 2011 г.
- през времето, между семестрите, всички учебни сгради бъдат затворени, без изключение, като отоплението и осветлението бъдат централно изключени.
10. В бюджет 2010 да се намалят с 13% разходите по перо "Работна заплата”, като за целта:
- факултативни и избираеми предмети, които се провеждат от щатни преподаватели, да не се включват в графика за І семестър на 2010/2011 г., с изключение на започналите през предишен семестър, или такива, които са валидни за придобиване кредити от абсолвенти;
- всички преподаватели и служители бъдат пуснати в едномесечен неплатен отпуск за 2010 година през м.декември 2010 г.
13 9 10
The Bright Side
Forum Honoris Causa