Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ: ЧЗВ
Въпрос: Може ли да се кандидатства чрез попълнен формуляр на ръка, и ако да - откъде се вземат бланките?
Отговор: Кандидатстването е задължително чрез попълване на формуляр в настоящия сайт и генериране на такъв (в PDF формат), който трябва да разпечатате, подпишете и подадете във висшето училище. Така се спестява допълнителното въвеждане на същите данни в система, а времето за обработка се ускорява изключително. При попълнения на ръка формуляр няма как да ви бъде издаден уникален национален входящ номер и баркод.

Въпрос: След като съм кандидатствала online необходимо ли е да подам документи на хартиен носител в Университета?
Отговор: Да. На този етап само висшето училище разполага с най-актуалната информация за студентското ви положение и може да провери декларирания успех. Подаването на документи на хартиен носител и тяхното верифициране от висшето училище е задължително условие, за да бъдете включени в класирането.

Въпрос: Как мога да направя корекция във формуляр?
Отговор: Не могат да се извършват корекции върху същия формуляр. Необходимо е да изтриете формуляра от системата, което ще го направи невалиден, след което да попълните нов с правилните данни. Ще бъде генериран нов формуляр с нов входящ номер и баркод.


Въпрос: Какво се има предвид във въпроса €Получавали ли сте стипендия по реда на ПМС 90 през предходния семестър?
Отговор: Въпросът е със статистически характер и не влияе на класирането. Отнася се за Постановление № 90 на Министерския съвет за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите в редовна форма на обучение, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Въпрос: Какво се има предвид под €мигрант”?
Отговор: Под понятието €миграция” се разбира преместване на хора в границите на държавата с някаква цел (обучение, работа и др.).

Въпрос: Влияят ли на класирането за стипендия отговорите на въпросите от статистически характер?
Отговор: За класирането за стипендия има значение само студентското ви положение и успеха. Останалите въпроси със статистически характер са необходими на МОМН за отчитане на проекта пред финансиращите институции.

Въпрос: Студентка съм в първи курс магистърска програма. Мога ли да получавам стипендия и въз основа на кои семестри се изчислява успеха ми?
Отговор: Съгласно реда и условията за предоставяне на студентски стипендии и награди по проект €Студентски стипендии и награди” студентите в първи курс на обучение (ОКС €бакалавър” и ОКС €магистър”) нямат право да кандидатстват през първия семестър от обучението си. За студентите от първи курс стипендии се отпускат от втория семестър на тяхното обучение, въз основа на успеха им от първия семестър. Ако в момента сте студент в първи семестър магистърска програма, то за този първи семестър нямате право да кандидатствате за стипендия по проект "Студентски стипендии и награди". През втория семестър на Вашето обучение в първи курс, магистърска програма, имате право да кандидатстване за стипендия, като ще участвате в класирането само въз основа на успеха от първия семестър.

Въпрос: Мога ли да посоча същата сметка в молбата за европейска стипендия, която съм разкрила за стипендията ми по успех?
Отговор: Съгласно правилата на проект "Студентски стипендии и награди", съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР, студентът не е задължен да попълва номер на банкова сметка (IBAN номер) при подаването на формуляра, но ако бъде класиран за стипендия и/или награда, той е длъжен да попълни в тридневен срок IBAN номер в посочена от висшето училище банка. В случай, че вече разполагате с банкова сметка в банката, с която работи Вашето висше училище, то няма пречка още при подаването на формуляра да я впишете и да я използвате за получаване на стипендия по проект "Студентски стипендии и награди", в случай че бъдете класирана. Предвид писмото Ви, в което посочвате, че използвате дадената банкова сметка, за да получавате стипендия съгласно Постановление на Министерския съвет № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, то приемаме, че сметката Ви е в банката, с която работи Вашето висше училище и можете да я използвате и да я впишете във формуляра за кандидатстване за стипендия и/или награда по проект "Студентски стипендии и награди" от ЕСФ по ОП РЧР.

Въпрос: Мога ли да кандидатствам за стипендия и/или награда с невзет изпит?
Отговор: Съгласно условията на проект "Студентски стипендии и награди", финансиран от ЕСФ по ОП РЧР, право за кандидатстване за стипендии и награди имат всички студенти, независимо от постигнатия семестриален успех. Това, че имате невзет изпит може само да се отрази в по-нисък успех, но в никакъв случай не е пречка да кандидатствате за стипендия и/или награда по проекта. Трябва, разбира се, невзетият изпит да не се е отразил на студентското Ви положение и към момента на кандидатстване да сте записан за учебната 2009/2010 г. като студент редовно обучение.

Въпрос: По какъв начин се изчислява успеха? Възможно ли е в различните университети да се изчислява по различен начин?
Отговор: Относно метода на изчисляване на успеха следва да се обърнете към инспекторите от Вашето висше училище, тъй като те ще верифицират формулярите. Евентуална разлика в начина на изчисляване на успеха в различните висши училища е без значение, защото в рамките на едно и също висше училище той следва да се изчислява по един и същ начин, а класирането за стипендии се извъшва поотделно за всяко висше училище и факултет и всички студенти в него са поставени при равни условия.

Въпрос: Студентка съм втори курс магистър специалност "Счетоводство и анализ". Тъй като е редовно платено обучение, а не държавна поръчка мога ли да кандидатствам за тези европейски стипендии?
Отговор: Съгласно правилата и условията на проект €Студентски стипендии и награди”, право да кандидатстват за стипендия и/или награда имат студентите в редовна форма на обучение, без значение дали обучението е субсидирано от държавата или е срещу заплащане.Ако имате други въпроси, пишете ни на

eurostipendii@mon.bg
18 11 09
The Bright Side
Forum Honoris Causa