Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРО СТИПЕНДИИ - УСЛОВИЯ
Условия за кандидатстване

Във връзка с проект "Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд, се набират и класират кандидати за стипендии и награди по проекта за зимния семестър на учебната 2009/2010 година.

Право за кандидатстване за тези стипендии имат всички студенти, независимо от постигнатия семестриален успех.

Стипендията е в размер на 90 лв. месечно и се получава по 5 месеца за зимен и за летен семестър, като за летен семестър се кандидатства отново през втория семестър.

Стипендии през зимния семестър на учебната 2009/2010 г. ще получават 9,3% от общия брой студенти в редовна форма на обучение. Разпределението е направено въз основа на данни от Регистъра на действащите и прекъснали студенти за 2008/2009 г. Броят на стипендиантите за всяко висше училище на учебната 2009/2010 г. е определен пропорционално по факултети, филиали и колежи. Критерият за класиране е средният успех от предходните два семестъра на обучение. Важно е да припомним, че за студентите от първи курс стипендии се отпускат от втория семестър на тяхното обучение, въз основа на успеха им от първия семестър. Класирането се извършва по низходящ ред на успеха, до изчерпване на определения брой стипендии за съответното висше училище. Календарните месеци, за които се изплащат стипендиите за всеки семестър, съответстват на месеците от учебния план на висшето училище.

Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия включително до месеца, в който е насрочена първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план. Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, могат да получат стипендия включително до месеца, в който е насрочена втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

За награди могат да кандидатстват студентите, обучаващи се в редовна форма по професионалните направления от областите на висше образование €Природни науки, математика и информатика” и €Технически науки” във висшите училища в Република България, създадени в съответствие със ЗВО. Броят на наградите за всяко висше училище е определен пропорционално по факултети, филиали и колежи. Критерии за класиране са средният успех от предходния семестър на обучение и участието в научни, изследователски или практически разработки, което се удостоверява с документ, издаван от висшето училище.

След като висшите училища верифицират подадените от студента данни, включително и деклариран успех, ще бъде извършено класиране и ще започне изплащането на стипендиите. Амбицията на МОМН е студентите да получат стипендиите си преди настъпващите Коледни и Новогодишни празници, като за това ще е необходимо и пълното съдействие на висшите училища, които извършват верифицирането на данните и нареждат плащането на сумите по сметките на отделните студенти.

Кандидатите за стипендия трябва да се регистрират в сайта http://eurostipendii.mon.bg и в периода 16.11. - 30.11.2009 г. да попълнят индивидуален формуляр за стипендия, като студентите от технически и природни науки имат право да участват и за награда.

Попълването на формуляра се състои в попълване на лични данни, допълнителни данни и статистически данни.
Студентът не е задължен да попълва номер на банкова сметка (IBAN номер) при подаването на формуляра, но ако бъде класиран за стипендия и/или нагарда, той е длъжен да попълни в тридневен срок IBAN номер в посочена от висшето училище банка.

След попълването и подаването на формуляр чрез настоящата интернет страница, формулярът се разпечатва, подписва от студента и се подава във висшето училище в определеното звено не по-късно от 1.12.2009 г. Кандидатстващите за награди подават и издадения от висшето училище документ, удостоверяващ участието им в научни, изследователски или практически разработки.
13 11 09
The Bright Side
Forum Honoris Causa